District:
Sale:
 
New Transaction: 2018-04-19 Ying Hong St 1 35 /f 1550 (M)   |   2018-04-19 Kin Tung Rd 1 8 /f, 749 sq.ft. 650 (M)   |   2018-04-19 Kin Tung Rd 1 40 /f, 865 sq.ft. 758 (M)   |   2018-04-19 Tung Chung Waterfront Rd 12 10 /f, 738 sq.ft. 812 (M)   |   2018-04-18 Mei Tung St 2 10 /f, 1154 sq.ft. 888 (M)   |   2018-04-18 Kin Tung Rd 1 17 /f, 1025 sq.ft. 860 (M)   |   2018-04-18 Ying Hong St 6 7 /f 668 (M)   |   2018-04-17 Ying Hong St 6 30 /f 1230 (M)   |   2018-04-17 Kin Tung Rd 1 18 /f, 749 sq.ft. 652.8 (M)   |   2018-04-17 Kin Tung Rd 2 16 /f, 646 sq.ft. 600 (M)
東涌物業札根多年,一直與時並進及創新, 提供區內最新成交及資訊,特設網上睇樓及 放盤服務。於區內主要屋苑設立分行,專營 東涌映灣園、藍天海岸、海堤灣畔、東堤灣 畔及各大發展商一手樓盤。

All information for reference only. Use at own risk!
Copyright © Tung Chung Property  All Rights Reserved.