District:
Sale:
 
New Transaction: 2018-02-14 Ying Hong St 6 8 /f 538 (M)   |   2018-02-14 Kin Tung Rd 2 5 /f, 636 sq.ft. 580 (M)   |   2018-02-14 Ying Hong St 6 7 /f 620 (M)   |   2018-02-14 Tung Chung Waterfront Rd 8 35 /f, 1119 sq.ft. 1018 (M)   |   2018-02-14 Ying Hong St 6 9 /f 544 (M)   |   2018-02-14 Ying Hong St 6 9 /f 455.3 (M)   |   2018-02-14 Tat Tung Rd 33 23 /f, 797 sq.ft. 465 (M)   |   2018-02-13 Tung Chung Waterfront Rd 12 35 /f, 1000 sq.ft. 988 (M)   |   2018-02-13 Tung Chung Waterfront Rd 8 33 /f, 774 sq.ft. 728 (M)   |   2018-02-13 Ying Hong St 6 19 /f 600 (M)
東涌物業札根多年,一直與時並進及創新, 提供區內最新成交及資訊,特設網上睇樓及 放盤服務。於區內主要屋苑設立分行,專營 東涌映灣園、藍天海岸、海堤灣畔、東堤灣 畔及各大發展商一手樓盤。

All information for reference only. Use at own risk!
Copyright © Tung Chung Property  All Rights Reserved.