District:
Sale:
 
New Transaction: 2017-10-19 Kin Tung Rd 2 12 /f, 646 sq.ft. 576.8 (M)   |   2017-10-19 Tung Chung Waterfront Rd 12 37 /f, 608 sq.ft. 580 (M)   |   2017-10-18 Kin Tung Rd 2 22 /f, 1050 sq.ft. 688 (M)   |   2017-10-18 Kin Tung Rd 1 57 /f, 1025 sq.ft. 762 (M)   |   2017-10-18 Mei Tung St 2 25 /f, 827 sq.ft. 626 (M)   |   2017-10-16 Tung Chung Waterfront Rd 8 20 /f, 766 sq.ft. 653.6 (M)   |   2017-10-16 Tung Chung Waterfront Rd 8 20 /f, 766 sq.ft. 653.6 (M)   |   2017-10-13 Mei Tung St 2 19 /f, 756 sq.ft. 608 (M)   |   2017-10-12 Tung Chung Waterfront Rd 8 33 /f, 766 sq.ft. 675 (M)   |   2017-10-12 Mei Tung St 2 16 /f, 832 sq.ft. 580 (M)
東涌物業札根多年,一直與時並進及創新, 提供區內最新成交及資訊,特設網上睇樓及 放盤服務。於區內主要屋苑設立分行,專營 東涌映灣園、藍天海岸、海堤灣畔、東堤灣 畔及各大發展商一手樓盤。

All information for reference only. Use at own risk!
Copyright © Tung Chung Property  All Rights Reserved.