District:
Sale:
 
New Transaction: 2017-08-17 Kin Tung Rd 1 45 /f, 865 sq.ft. 580 (M)   |   2017-08-17 Tat Tung Rd 33 25 /f, 795 sq.ft. 390 (M)   |   2017-08-16 Hing Tung St 1 12 /f, 734 sq.ft. 596 (M)   |   2017-08-16 Kin Tung Rd 1 47 /f, 728 sq.ft. 593 (M)   |   2017-08-15 Tung Chung Waterfront Rd 12 25 /f, 1000 sq.ft. 800 (M)   |   2017-08-15 Kin Tung Rd 1 27 /f, 1220 sq.ft. 868 (M)   |   2017-08-15 Kin Tung Rd 2 20 /f, 1237 sq.ft. 820 (M)   |   2017-08-15 Ying Hong St 1 35 /f 835 (M)   |   2017-08-14 Shan Ha 2 2 /f, 700 sq.ft. 400 (M)   |   2017-08-14 Kin Tung Rd 2 22 /f, 1050 sq.ft. 688 (M)
東涌物業札根多年,一直與時並進及創新, 提供區內最新成交及資訊,特設網上睇樓及 放盤服務。於區內主要屋苑設立分行,專營 東涌映灣園、藍天海岸、海堤灣畔、東堤灣 畔及各大發展商一手樓盤。

All information for reference only. Use at own risk!
Copyright © Tung Chung Property  All Rights Reserved.