District:
Sale:
 
New Transaction: 2017-12-12 Ying Hong St 1 7 /f 770 (M)   |   2017-12-12 Mei Tung St 2 29 /f, 804 sq.ft. 595 (M)   |   2017-12-11 Ying Hong St 6 31 /f 425 (M)   |   2017-12-11 Tung Chung Waterfront Rd 12 31 /f, 550 sq.ft. 536 (M)   |   2017-12-11 Tung Chung Waterfront Rd 8 18 /f, 774 sq.ft. 680 (M)   |   2017-12-11 Tung Chung Waterfront Rd 8 20 /f, 766 sq.ft. 600 (M)   |   2017-12-08 Tung Chung Waterfront Rd 8 13 /f, 1124 sq.ft. 925 (M)   |   2017-12-08 Kin Tung Rd 2 9 /f, 680 sq.ft. 588 (M)   |   2017-12-08 Kin Tung Rd 1 40 /f, 729 sq.ft. 626 (M)   |   2017-12-07 Tung Chung Waterfront Rd 12 9 /f, 500 sq.ft. 517 (M)
東涌物業札根多年,一直與時並進及創新, 提供區內最新成交及資訊,特設網上睇樓及 放盤服務。於區內主要屋苑設立分行,專營 東涌映灣園、藍天海岸、海堤灣畔、東堤灣 畔及各大發展商一手樓盤。

All information for reference only. Use at own risk!
Copyright © Tung Chung Property  All Rights Reserved.