District:
Sale:
 
New Transaction: 2017-06-22 Tung Chung Waterfront Rd 12 19 /f, 1183 sq.ft. 955 (M)   |   2017-06-22 Ying Hong St 1 19 /f 740 (M)   |   2017-06-21 Tung Chung Waterfront Rd 12 52 /f, 1028 sq.ft. 853 (M)   |   2017-06-21 Tung Chung Waterfront Rd 12 7 /f, 1042 sq.ft. 732.8 (M)   |   2017-06-20 Ying Hong St 1 8 /f 552 (M)   |   2017-06-20 Mei Tung St 2 29 /f, 804 sq.ft. 595 (M)   |   2017-06-20 Kin Tung Rd 2 20 /f, 716 sq.ft. 560 (M)   |   2017-06-20 Tung Chung Waterfront Rd 12 35 /f, 1189 sq.ft. 850 (M)   |   2017-06-20 Kin Tung Rd 1 42 /f, 1000 sq.ft. 728 (M)   |   2017-06-19 Kin Tung Rd 1 21 /f, 729 sq.ft. 600 (M)
東涌物業札根多年,一直與時並進及創新, 提供區內最新成交及資訊,特設網上睇樓及 放盤服務。於區內主要屋苑設立分行,專營 東涌映灣園、藍天海岸、海堤灣畔、東堤灣 畔及各大發展商一手樓盤。

All information for reference only. Use at own risk!
Copyright © Tung Chung Property  All Rights Reserved.